Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii tineri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale prezenţei ordonanţe de urgenţă;
declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
este societate comercială cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale prezenţei ordonanţe de urgenţă;
este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
este administrată de asociatul unic, sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/său persoană sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Certificatul emis de administraţia financiară competentă, prevăzut de O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, se obţine prin completarea cererii de înregistrare la ANAF, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2112/2010, pe care se vor aplica timbre fiscale în valoare de 4 lei, şi anexarea să la cererea de înregistrare în registrul comerţului.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semnă cererea.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

Cererea de înregistrare şi înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

Informaţii de ordin fiscal

Informaţii sintetizate legate de microintreprinderi

Reglementările prevăzute în Titlul IV art. 112 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările actualizate şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, privind microintreprinderile:
Definiţia microintreprinderii: persoana juridică romana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultantei şi managementului;

b) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro. Microintreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 65.000 euro vor calcula şi plăti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita veniturilor, luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare în perioada următoare;

c) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, condiţie îndeplinită la data înregistrării la Registrul Comerţului.

Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care:

a) se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societăţile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);

b) se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, burse de valori sau de mărfuri, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de registru, societăţile de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare);

c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultantei şi managementului. încadrarea în categoria veniturilor din consultanta şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifica natura veniturilor;

d) au capitalul social deţinut de un acţionar său asociat persoana juridică cu peste 250 de salariaţi.

Baza impozabila şi cota de impozitare – Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 3% şi se aplică asupra veniturilor din orice sursă cu excepţia:

a) veniturilor aferente costurilor stocurilor produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

d) veniturile din subvenţii de exploatare;

e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Microintreprinderile care se achiziţionează case de marcat, beneficiază de facilitate fiscală prin deducerea din baza impozabila a valorii caselor de marcat, conform documentului justificativ, în trimestrul în care acestea au fost puse în funcţiune.
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscal – Calculul, plata şi declararea impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Declararea se face în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere – În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microintreprindere şi o persoană fizică, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea calculează şi reţine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declara şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.